Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Viacúčelové ihrisko Bojná

Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska

Vlastník: Obec Bojná
Prevádzkovateľ: Obec Bojná
Adresa: Obecný úrad, 956 01 Bojná č.201
IČO: 00 310 239

Prevádzkovateľ poverí správcom zodpovednú osobu, ktorá bude zabezpečovať prevádzku
viacúčelového ihriska.

Správca: Ing. Peter Kochan Tel: 0940 706 005
Zástupca: Mgr. Jozef Stankovský, PhD. Tel: 0911 231 924

Uživatel: Osoba, ktorá sa nachádza v priestore viacúčeloveho ihriska

Zásady používania viacúčelového ihriska:
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo:

 • určiť prevádzkové hodiny ihriska
 • určovať podmienky využívania viacúčeového ihriska
 • vykázať z areálu osoby, ktoré nedodržujú tieto pokyny

Vstup užívateľa je povolený:

 • na vlastné nebezpečenstvo
 • po prihlásení sa u správcu ihriska (osobne, telefonicky)
 • s vlastným športovým náradím (sieť na tenis poskytne správca)
 • po oboznámení sa s prevádzkovým poriadkom viacúčelového ihriska
 • mládež pod 18 rokov pod dozorom dospelej osoby

Vstup užívateľovi je zakázaný:

 • osobám pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok,
 • osobám bez ohlásenia sa u správcu
 • s otvoreným ohňom a predmetmi, ktoré by mohli spôsobit úraz (sklenené fľaše, plechovky,
 • horľavé látky, chemikálie)
 • V areáli viacúčelového ihriska je uživateľovi ZAKÁZANÉ:
 • poškodzovanie športového náradia a zariadenia,
 • fajčiť a požívať omamné látky,
 • správať sa hlučne a nespoločensky,
 • zdržovať sa v areáli mimo povolených hodín,
 • používať nevhodnú športovú obuv (kopačky a inú obuv so štupľami),
 • používať klasickú futbalovú loptu,
 • vstupovať do areálu futbalového ihriska a tribúny TJ Slovan Bojná,
 • predlžovať čas, ktorý bol rezervovaný,
 • vykonávať iné aktivity, ako na ktoré je ihrisko prispôsobené,

Uživateľ je povinný:

 • Správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu,
 • ujme na zdraví alebo poškodeniu majetku obce. Uživateľ je plne
 • zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričínením.
 • Za maloletú osobu zodpovedá jej zákonný zástupca.
 • Riadiť sa pokynmi správcu, po neuposlúchnutí jeho pokynov môže byť
 • osoba z priestoru viacúčelového ihriska s okamžitou platnosťou vykázaná.
 • Nahlásiť správcovi poškodenie súčastí viacúčelového ihriska.

Správca je povinný:

 • viesť evidenciu o používaní viacúčelového ihriska, viesť zošit údržby a opráv,
 • bezodkladne informovať starostu obce o vzniknutých škodách na majetku obce,
 • vytvárať čo najlepšie podmienky pre športovú činnosť,
 • dbať o dodržiavanie pravidiel BOZP,
 • evidovať žiadosti o prenájom ihriska,
 • vypracovať a zverejniť časový harmonogram využitia ihriska na obdobie
 • jedného mesiaca,
 • Rezervovanie času na športovú činnosť:
 • rezervovanie času na športovú činnosť potrebné dohodnuť so správcom,
 • v prípade sporného termínu využitia ma plné právo rozhodnúť o užívateľovi správca

  Prevádzková doba:   Po - Ne: 9,00hod - 22,00hod

Prevádzkovateľ má výhradné právo operatívne upraviť prevádzkové hodiny podľa záujmu užívateľov.

Tiesňové volania:
112 tiesňové volanie
155 záchranná zdravotná služba
150 hasičská a záchranná služba
158 polícia

Záverečné ustanovenia:
Kontrolu nad dodržiavaním ustanovením tohto prevádzkového poriadku vykoná:
- prevádzkovateľ viacúčelového ihriska alebo ním poverená osoba
- starosta obce alebo ním poverená osoba z obecného úradu
- členovia športovej komisie obce

platnosť od 15.08.2013                                                                                   Mgr. Jozef Stankovský, PhD.

starosta obce


 
ÚvodÚvodná stránka