Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Školská jedáleň

Školská jedáleň je súčasťou Základnej školy Bojná a poskytuje stravovanie deťom z materskej a základnej školy, dospelým stravníkom /učiteľom a prevádzkovým zamestnancom školy/ a ostatným stravníkom /dôchodcom z obce , zdravotníkom a firmám/.

V školskej jedálni pripravujeme stravu podľa Materiálno spotrebných noriem /receptúr/určených pre školské stravovanie, čo znamená energeticky a výživovo vyváženú stravu vhodnú pre detský organizmus. V zmysle týchto zásad zostavujeme i jedálny lístok, v ktorom musíme zosúladiť potreby a požiadavky detí ,žiakov aj dospelých stravníkov. Jedálny lístok si môžete pozrieť na stránke ZŠ Bojná zsbojna.edupage.org, alebo na www.eskoly.sk .


Informácie pre stravníkov

Organizácia prevádzky

Školskej jedálne Bojná 76 , 95601

1.Prihlasovanie a odhlasovanie na stravovanie

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 13.30 hod. v predchádzajúci pracovný deň.

Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň. Odhlásenie je možné iba v pondelok ráno do 7.30 hod.

Iba v prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára, ale v takomto prípade stravník uhrádza  plnú výšku stravnej jednotky a z Vášho jednorazového príspevku sa odráta dotácia 1,20 €.  Ďalšie dni neprítomnosti žiaka na výchovnovzdelávacom procese v škole je potrebné žiaka zo stravovania včas odhlásiť, pretože ak nie je  prítomný na vyučovaní, nemá nárok na stravu.

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. Za odhlasovanie zo stravy je zodpovedný zákonný zástupca žiaka. Preplatok stravy vzniknutý odhlasovaním sa odratúva priebežne v budúcom mesiaci. Poštovú poukážku za stravu dostane žiak vždy do 15.tého v mesiaci. Ak žiak ukončí stravovanie v školskej jedálni, nevyčerpané stravné sa mu vráti  na osobný účet zákonného zástupcu.

 

2.Možnosti odhlasovania zo stravovania:

        on-line na web-stránke školy: ZŠ Bojná zsbojna. edupage .org

  • telefonicky na tel. č.:  +421385373387
  • osobne v ŠJ pri ZŠ (skrinka na odhlasovanie stravy)

 

3.Harmonogram výdaja jedál:

 

  • Základná škola: mliečna desiata          9.30 -   9,50 hod.

                                      obed                          11,30 - 13,30 hod.

  • Materská škola: desiata                        8,45 -   9,30 hod.

                                       obed                         11,45 - 12,30 hod.

                                       olovrant                   14,45 - 15,15 hod.

Nakladanie do obedárov:                               11,30 - 12.00 hod

 

Evidencia odberu stravy v základnej škole /deti MŠ nie/je na základe čipu. Stravník je povinný zakúpiť si čip v školskej jedálni. Cena čipu je 2 €. Čip je platný počas celej školskej dochádzky na ZŠ Bojná.

4.Príspevky na stravovanie v ŠJ pri ZŠ Bojná a  poplatok za refundáciu včas neodhlásenej stravy.

Jednorazový príspevok na stravovanie vo výške 20 € sa uhrádza  vopred pred nástupom žiaka na stravovanie, (t. j. pred začiatkom školského roka vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci august), a bude zúčtovaný po ukončení školského roka. Pri dodržaní podmienok na priznanie dotácie 1,20 € na výchovu k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR bude jednorazový príspevok na stravovanie (suma 20 €) vrátený zákonnému zástupcovi dieťaťa v plnej výške.

Príspevok za bežnú stravnú jednotku a príspevok detí bez dotácie /MŠ/sa uhrádza každý mesiac ,vždy do 25. dňa v mesiaci, mesiac vopred poštovou poukážkou, alebo prevodom na účet SK26 0200 0000 0016 3545 9055.

 

5.Stravné jednotky ŠJ pri ZŠ Bojná:

Stravná jednotka na stravovanie MŠ  v 3. finančnom pásme : 1,54 € (celodenné stravovanie)

 

 

 

Kategória

stravníkov

 

  Náklady na nákup potravín

na jedno jedlo 3.finančné pásmo

 

 

Spolu náklady na nákup potravín

Dotácia na podpor

k stravovacím

návyk.

  

 

      -

 

Stravná jednotka

doplatok

na nákup potravín

 

 

     

Príspevok

OU na

obed deťom z obce Bojná

 

   -

Príspevok. zák.

zástupcu

na režijné náklady

 

    +

Zákonný zástupca zaplatí:

réžia+ doplatok na nákup potravín

 

 

Desiata

 

 

Obed

 

 

Olovrant

 

MŠ - dieťa

 

 0,38

 

0,90

 

0,26

 

1,54

 

    0

 

  1,54  

 

  0,40

 

 

0,20

 

1,34

MŠ - dieťa predškolák aj iná obec

 

0,38

 

0,90

 

0,26

 

1,54

 

 1,20

 

  0,34

 

      -

 

0,20

 

0,54

MŠ - dieťa

iná obec

 

0,38

 

0,90

 

0,26

 

1,54

 

 0

 

  1,54

 

     -

 

0,20

 

1,74

Výška stravnej jednotky v 3.finančnom pásme - stravník - žiak v ZŠ 1. stupeň-obed:1,21 €

 

 

 

Kategória

stravníkov

Náklady na nákup potravín na jedno jedlo 3.finančné pásmo

Príspevok. zák.

zástupcu

na režijné náklady

      +

 

 

Spolu:

Dotácia na podporu

dieťaťa k strav.

návykom 

   - 

Zákonný zástupca

 za 1 obed zaplatí:

 

réžia + doplatok           na nákup potravín

           Obed

 

ZŠ stravník- 1.stupeň

           1,21€

 

 0,20€

 

1,41€

    1,20€

         0,21€

Výška stravnej jednotky v 3.finančnom pásme - stravník - žiak v ZŠ 2. stupeň-obed:1,30 €

 

 

 

Kategória

stravníkov

Náklady na nákup potravín na jedno jedlo 3.finančné pásmo

Príspevok. zák.

zástupcu

na režijné náklady

      +

 

 

Spolu:

Dotácia na podporu

dieťaťa k strav.

návykom 

   - 

Zákonný zástupca

 za 1 obed zaplatí:

 

réžia + doplatok           na nákup potravín

           Obed

 

ZŠ stravník- 2.stupeň

           1,30€

 

 0,20€

 

1,50€

    1,20€

         0,30€

 

Mliečna desiata Základná škola Bojná  1. a 2. stupeň – 0,50 €.

 

                                                                              Vypracoval: Iveta Chnápková, ved.ŠJ


 

Školská jedáleň

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu

 
ÚvodÚvodná stránka