Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Školská jedáleň

Školská jedáleň je súčasťou Základnej školy Bojná a poskytuje stravovanie deťom z materskej a základnej školy, dospelým stravníkom /učiteľom a prevádzkovým zamestnancom školy/ a ostatným stravníkom /dôchodcom z obce , zdravotníkom a firmám/.
Z materskej školy sa stravuje 67 detí, ktoré odoberajú desiatu, obed a olovrant. Zo základnej školy sa stravuje 90 detí, ktoré odoberajú obed a 75 detí odoberá mliečnu desiatu. Z dospelých stravníkov je prihlásených na obedy 38 zamestnancov školy a 21 ostatných stravníkov , z ktorých 13-tim stravníkom /dôchodcom z obce / zabezpečujeme v spolupráci s Jednotou klubu dôchodcov rozvoz obedov domov.
V školskej jedálni pripravujeme stravu podľa Materiálno spotrebných noriem /receptúr/určených pre školské stravovanie, čo znamená energeticky a výživovo vyváženú stravu vhodnú pre detský organizmus. V zmysle týchto zásad zostavujeme i jedálny lístok, v ktorom musíme zosúladiť potreby a požiadavky detí ,žiakov aj dospelých stravníkov. Jedálny lístok si môžete pozrieť na stránke ZŠ Bojná zsbojna.edupage.org, alebo na www.eskoly.sk .
Stravovanie detí v školskej jedálni podporuje i Obecný úrad v Bojnej, nakoľko prispieva na stravovanie deťom a žiakom finančnou čiastkou 0,20 € na obed, čím je stravovanie pre deti z obce Bojná finančne výhodné.
Školská jedáleň je zapojená do „ Školského mliečneho programu“, ktorý priaznivo vplýva na zabezpečovanie zdravej výživy a správnych stravovacích návykov detí a ovplyvňuje ich vzťah k mlieku a mliečnym výrobkom.

Personálne obsadenie školskej jedálne:
V školskej jedálni pracujú odborne kvalifikované pracovníčky.
Vedúca Iveta Chnápková, hlavná kuchárka Elena Kochanová, kuchárka Eva Bečková, prevádzková pracovníčka Anna Stoličná a Daniela Krajčíková

Informácie pre stravníkov
Školská jedáleň má zavedený čipový systém evidencie stravníkov.
1. Čipová karta
Čipová karta môže slúžiť ako kľúčenka a obsahuje jedno sériové číslo, ktoré sa priradí každému žiakovi (stravníkovi). Žiak si musí zálohovou platbou zakúpiť čipovú kartu v hodnote 1,66 € ktorú môže používať od prvého až po deviaty ročník. V prípade straty si žiak musí zakúpiť novú čipovú kartu. Ak sa žiak odhlási nastálo zo stravovania, alebo ukončí ZŠ musí odovzdať čipovú kartu za ktorú dostane zálohu 1,66 € späť. Ak sa chce žiak stravovať a nemá zakúpenú čipovú kartu, obedy sa mu nevydajú.

2. Prihlasovanie a odhlasovanie stravy (desiata, obed)
Odhlásiť, respektíve prihlásiť sa na stravu je možné na tel. čísle školskej jedálne 038/5373387 vždy deň vopred do 15,00 hod. – alebo ráno najneskôr do 7,30 hod.. Zákonný zástupca žiaka dohliada na odhlasovanie svojho dieťaťa pri chorobe, odchode zo školy a pod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. Pri odhlásení žiaka zo stravy nastálo je rodič povinný nahlásiť zmenu telefonicky alebo osobne .

3. Úhrada stravného
Stravník, ktorý sa chce stravovať, musí mať stravu uhradenú mesiac vopred do 25 dňa v mesiaci (čiže mesiac predplatenú).


Za stravu sa platí: - poštovým peňažným poukazom
- vkladom na číslo účtu ŠJ 1635459055/0200
4 Stravné poplatky:

Materská škola:

  • Desiata: 0,27 €
  • Obed : 0,59 €
  • Olovrant: 0,20 €

Spolu: 1,06 €

Základná škola:

  • 1.-4. trieda 0,90 €
  • 5.-9.trieda 0,96 €
  • Mliečna desiata: 0,40 €

Dospelí stravníci: 1,89 €


V Bojnej : 23.3.2011
Iveta Chnápková, vedúca.
 


 

Školská jedáleň

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu

 
ÚvodÚvodná stránka