Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Bojná

Názov projektu : Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Bojná

Stručný opis projektu : Cieľom projektu je skvalitnenie poskytovaných služieb verejného osvetlenia v obci Bojná, stabilizácia výdavkov a zvýšenie bezpečnosti obyvateľov na verejných priestranstvách

Špecifické ciele :

 Zlepšenie stavu životného prostredia prostredníctvom environmentálne prijateľnejších technológií a znížením emisií CO2 o 18,93 t/rok;

 Zníženie energetickej náročnosti systému verejného osvetlenia o 270,43 GJ/rok inštaláciou 386 kusov energeticky úsporných svietidiel;

 Zvýšenie bezpečnosti v obci optimalizáciou pozície svetelných zdrojov

Východiskový stav : Jednou zo zákonných povinností obce Bojná je zabezpečovať primeranú úroveň služieb verejného osvetlenia pre obyvateľstvo. Túto požiadavku obec deklaruje aj vo svojom PHSR. Súčasný technický stav VO v obi je nevyhovujúci a zastaraný. V sústave sú použité viaceré typy svietidiel, sústava je klasifikovaná ako neunifikovaná. Riešenie problematiky sústavy verejného osvetlenia v intraviláne obce si vyžaduje súčasný nevyhovujúci stav: nízka svetelná účinnosť, početných porúch osvetľovacej sústavy, ako neúmerne vysoké výdavky spojené s prevádzkou sústavy VO.

Stav po realizácii projektu : Po úspešnom ukončení aktivít projektu dôjde k inštalácii 386 pouličných svietidiel s inovatívnou svetelnou BAT technológiou, ktoré spolu s optimálnym nastavením systému regulácie intenzity a doby prevádzky zariadenia prinesú zníženie spotreby energie o 270,43 GJ/rok. Úspešná realizácia projektu prinesie okrem vyššie uvedených predností navyše:

 zlepšenie stavu životného prostredia znížením objemu produkovaných emisií CO2 do ovzdušia o 18,93 t/rok;

 zníženie energetickej závislosti regiónu;

 zvýšenie dopravnej bezpečnosti na pozemných komunikáciách;

 zvýšenie bezpečnosti chodcov a cyklistov ako potenciálne najrizikovejších účastníkov cestnej premávky;  zníženie miery kriminality a vandalizmu.

Názov a sídlo prijímateľa : Obec Bojná

Dátum začatia realizácie projektu : 08/2015

Dátum skončenie realizácie projektu : 04/2016

Názov riadiaceho orgánu : Ministerstvo hospodárstva SR

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu : www.economy.gov.skwww.opkahr.skwww.siea.gov.sk

Výška poskytnutého príspevku : 348 735,64 EUR


 
ÚvodÚvodná stránka