Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Povinné zverejňovanie

Rozdelenie parcely 2527/43 na stavebné pozemky - územné rozhodnutie


 

Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu PE_Bojná, VNK, TS, NNK


 

Oznámenie o začatí územného konania Rozdelenie parcely 2527/43 na stavebné pozemky


 

VZN č. 1/2018 o udeľovaní ocenení obce Bojná


 

Zámer prenájmu majetku obce


 

Zámer prenechania majetku obce do výpožičky


 

Zámer na zriadenie vecného bremena


 

Zámer predaja majetku obce


 

Rozpočet obce Bojná na rok 2018 - rozpočtové opatrenie č. 1


 

Verejná vyhláška- zmena územného rozhodnutia stavby „PE_Bojná, VNK, TS, NNK“,


 

Verejná vyhláška - stavebné povolenie „Osadenie maringotky s prístreškom a oplotenie pozemku“


 

Oznámenie o začatí územného konania - zmena rozhodnutia o umiestnení stavby


 

Oznámenie o začatí správneho konania výrub drevín


 

Oznámenie o začatí stavebného konania Vladimír Mihalovič Bojná č. 859


 

Výrub zverejnenie


 

Rozpočet obce Bojná na roky 2018 -2020


 

Rozpočet na rok 2017 - rozpočtové opatrenie č. 4


 

VZN obce Bojná č. 3/2017 o financovaní škôl a školských zariadení


 

Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2016 o nakladaní s odpadmi


 

Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratislava


 

Oznámenie - ukončenie platnosti užívania doterajších náhradných pozemkov podľa pôvodného § 15 zákona č. 330/1991 Zb.


 

Verejná vyhláška- - stavebné povolenie, rodinný dom Ľuboš Kochan


 

Pozvánka na zasadnutie OZ


 

Návrh VZN obce Bojná č. 2/2017 o organizácii miestneho referenda


 

Výrub stromov


 

Verejná vyhláška- Ing. Peterka, Malé Dvorany


 
verejná vyhláška- Ing. Peterka, Malé Dvorany RD Bojná- Ing. Peterka, Malé Dvorany.RTF RD Bojná- Ing. Peterka, Malé Dvorany.RTF (215.2 kB)

Zber použitých malých bateriek

Recykloboxy na zber použitých malých bateriek nájdete na Obecnom úrade v Bojnej, Základnej škole v Bojnej, na zdravotnom stredisku a v predajniach potravín v obci.   Odovzdaním použitých batérií ...viac...


 

Návrh na vydanie územného rozhodnutia - rozdelenie parcely 2427/43

Návrh na vydanie územného rozhodnutia pre stavbu „Rozdelenie parcely 2527/43 na stavebné pozemky“ Právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní k navrhovanej činnosti
„IBV „HORNÝ KONIEC“ B ...viac...


 

Zásady vybavovania sťažností v obci Bojná


 

Konsolidovaná výročná správa obce Bojná za rok 2016


 

Individuálna výročná správa obce Bojná za rok 2016


 

Záverečný účet obce Bojná za rok 2016


 

Rozpočtové opatrenie č. 2 k rozpočtu obce Bojná na rok 2017


 

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bojná na roky 2015 - 2020


 

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania Územný plán obce Bojná - zmeny a doplnky č. 1


 

Správne konanie - výrub drevín


 

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk


 

Oznámenie o prerokovaní ÚP obce Bojná - zmeny a doplnky č. 1


 
Súbor na stiahnutie Bojna_4_SPOLU.jpg Bojna_4_SPOLU.jpg (29 MB)
Súbor na stiahnutie Bojna_5_SPOLU.jpg Bojna_5_SPOLU.jpg (12.1 MB)
Súbor na stiahnutie Bojna_6_SPOLU.jpg Bojna_6_SPOLU.jpg (11.8 MB)
Súbor na stiahnutie Bojna_8_SPOLU (1).jpg Bojna_8_SPOLU (1).jpg (31 MB)

Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2017


 

Správne konanie - výrub drevín


 

Bojná - skládka odpadov, Rozšírenie skládky - Záverečné stanovisko

Informácia verejnosti: „Bojná – skládka odpadov, Rozšírenie skládky“ – Záverečné stanovisko
 
Obec Bojná, v zmysle § 37 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životn ...viac...


 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín


 

Pravidlá kontrolnej činnosti HK obce Bojná


 

Systém nakladania s odpadmi v obci Bojná


 
ÚvodÚvodná stránka