Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Povinné zverejňovanie

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín


 

Zber objemného odpadu

Objemný odpad  
 
V termíne od 15. do 30. októbra 2018 budú občanom k dispozícii veľkoobjemové kontajnery (VOK), rozmiestňované podľa naplnenia na týchto miestach : Sigoť, Potraviny H ...viac...


 

Rozpočtové opatrenie č. 3_2018


 

VZN č. 22018 o užívaní verejnej kanalizácie a nakladaní s odpadovými vodami v obci Bojná


 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín


 

Pozvánka na zasadnutie OZ


 

Voľby do orgánov samosprávy obcí - zapisovateľka MVK


 

Návrh VZN o užívaní verejnej kanalizácie a nakladaní s odpadovými vodami


 

Monitorovacia správa k programovému rozpočtu k 30.6.2018


 

Návrh Rozpočtové opatrenie č.3 k 30.9.2018


 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - adresa na doručovanie členov náhradníkov do MVK a OVK


 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
Obecné zastupiteľstvo  určilo:
V zmysle § 166 ods. 3, zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých z ...viac...


 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018


 
Súbor na stiahnutie volby01.pdf volby01.pdf (208.5 kB)
Súbor na stiahnutie volby02.pdf volby02.pdf (127 kB)
Súbor na stiahnutie volby03.pdf volby03.pdf (206.6 kB)

Ponuka na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku


 

Konsolidovaná výročná správa za rok 2017


 

Záverečný účet za rok 2017 schválený


 

Rozpočtové opatrenie č.2 k 30.6.2018


 

Plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2018


 

Zámer na zriadenie vecného bremena na majetok obce


 

Zámer priameho prenájmu priestorov v budove domu služieb č.202


 

Verejná vyhláška - stavebné povolenie


 

Návrh rozpočtové opatrenie č.2 2018 k 30.6.2018


 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018


 

Návrh Záverčný účet rok 2017


 

Návrh Konsolidovaná Výročná správa rok 2017


 

Návrh VZN č. 2/2018 o organizácii miestneho referenda


 

Rozdelenie parcely 2527/43 na stavebné pozemky - územné rozhodnutie


 

Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu PE_Bojná, VNK, TS, NNK


 

Oznámenie o začatí územného konania Rozdelenie parcely 2527/43 na stavebné pozemky


 

VZN č. 1/2018 o udeľovaní ocenení obce Bojná


 

Zámer prenájmu majetku obce


 

Zámer prenechania majetku obce do výpožičky


 

Zámer na zriadenie vecného bremena


 

Zámer predaja majetku obce


 

Rozpočet obce Bojná na rok 2018 - rozpočtové opatrenie č. 1


 

Verejná vyhláška- zmena územného rozhodnutia stavby „PE_Bojná, VNK, TS, NNK“,


 

Verejná vyhláška - stavebné povolenie „Osadenie maringotky s prístreškom a oplotenie pozemku“


 

Oznámenie o začatí územného konania - zmena rozhodnutia o umiestnení stavby


 

Oznámenie o začatí správneho konania výrub drevín


 

Oznámenie o začatí stavebného konania Vladimír Mihalovič Bojná č. 859


 

Výrub zverejnenie


 

Rozpočet obce Bojná na roky 2018 -2020


 

Rozpočet na rok 2017 - rozpočtové opatrenie č. 4


 

VZN obce Bojná č. 3/2017 o financovaní škôl a školských zariadení


 

Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2016 o nakladaní s odpadmi


 

Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratislava


 

Oznámenie - ukončenie platnosti užívania doterajších náhradných pozemkov podľa pôvodného § 15 zákona č. 330/1991 Zb.


 

Verejná vyhláška- - stavebné povolenie, rodinný dom Ľuboš Kochan


 

Pozvánka na zasadnutie OZ


 

Návrh VZN obce Bojná č. 2/2017 o organizácii miestneho referenda


 

Výrub stromov


 

Verejná vyhláška- Ing. Peterka, Malé Dvorany


 
verejná vyhláška- Ing. Peterka, Malé Dvorany RD Bojná- Ing. Peterka, Malé Dvorany.RTF RD Bojná- Ing. Peterka, Malé Dvorany.RTF (215.2 kB)

Zber použitých malých bateriek

Recykloboxy na zber použitých malých bateriek nájdete na Obecnom úrade v Bojnej, Základnej škole v Bojnej, na zdravotnom stredisku a v predajniach potravín v obci.   Odovzdaním použitých batérií ...viac...


 

Návrh na vydanie územného rozhodnutia - rozdelenie parcely 2427/43

Návrh na vydanie územného rozhodnutia pre stavbu „Rozdelenie parcely 2527/43 na stavebné pozemky“ Právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní k navrhovanej činnosti
„IBV „HORNÝ KONIEC“ B ...viac...


 

Zásady vybavovania sťažností v obci Bojná


 

Konsolidovaná výročná správa obce Bojná za rok 2016


 

Individuálna výročná správa obce Bojná za rok 2016


 

Záverečný účet obce Bojná za rok 2016


 

Rozpočtové opatrenie č. 2 k rozpočtu obce Bojná na rok 2017


 

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bojná na roky 2015 - 2020


 

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania Územný plán obce Bojná - zmeny a doplnky č. 1


 

Správne konanie - výrub drevín


 

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk


 

Oznámenie o prerokovaní ÚP obce Bojná - zmeny a doplnky č. 1


 
Súbor na stiahnutie Bojna_4_SPOLU.jpg Bojna_4_SPOLU.jpg (29 MB)
Súbor na stiahnutie Bojna_5_SPOLU.jpg Bojna_5_SPOLU.jpg (12.1 MB)
Súbor na stiahnutie Bojna_6_SPOLU.jpg Bojna_6_SPOLU.jpg (11.8 MB)
Súbor na stiahnutie Bojna_8_SPOLU (1).jpg Bojna_8_SPOLU (1).jpg (31 MB)

Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2017


 

Správne konanie - výrub drevín


 

Bojná - skládka odpadov, Rozšírenie skládky - Záverečné stanovisko

Informácia verejnosti: „Bojná – skládka odpadov, Rozšírenie skládky“ – Záverečné stanovisko
 
Obec Bojná, v zmysle § 37 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životn ...viac...


 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín


 

Pravidlá kontrolnej činnosti HK obce Bojná


 

Systém nakladania s odpadmi v obci Bojná


 
ÚvodÚvodná stránka