Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka www.bojna.sk

Obec Bojná vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy v Bojnej Vytlačiť
 

Obec Bojná vyhlasuje výberové konanie na obsadenie     

  funkcie riaditeľa Materskej školy v Bojnej

Obec Bojná ako zriaďovateľ Materskej školy v Bojnej na základe ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z.  o štátnej správe v školstve a školskej  samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ riaditeľky Materskej školy  v Bojnej .

Zriaďovateľom Materskej školy v Bojnej je obec Bojná

Požadované  kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/ 2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • vykonanie 1.atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • najmenej 5 ročná prax pedagogickej činnosti,
 • bezúhonnosť podľa § 9 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov,
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov,
 • znalosť školskej problematiky,
 • znalosť práce s PC,
 • osobnostné a morálne predpoklady,
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná prihláška do výberového konania,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • doklad o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
 • profesijný životopis,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti podľa § 10 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v písomnej žiadosti a požadovaných dokladoch

Dátum a miesto podania prihlášky do výberového konania:

Prihlášku do výberového konania spolu s priloženými dokladmi je potrebné doručiť v termíne do 14.6.2019 do 12,00 hod. na adresu zriaďovateľa : Obec Bojná, Bojná 201,PSČ:  95601, v zalepenej obálke s označením ,, Výberové konanie – riaditeľ MŠ Bojná“ – NEOTVÁRAŤ. Zriaďovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do výberového konania nezaradia.

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania oznámené písomne, najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

 


 
 

Stavanie mája v Bojnej 2019

Stavanie mája v Bojnej 2019

Stavanie mája v Bojnej 2019

Stavanie mája v Bojnej 2019

Stavanie mája v Bojnej 2019

Stavanie mája v Bojnej 2019

Stavanie mája v Bojnej 2019

Stavanie mája v Bojnej 2019

Stavanie mája v Bojnej 2019


 
 
Stavanie mája v Bojnej 2019

Stavanie mája v Bojnej 2019

Stavanie mája v Bojnej 2019

Stavanie mája v Bojnej 2019

Stavanie mája v Bojnej 2019

Stavanie mája v Bojnej 2019

Stavanie mája v Bojnej 2019

Stavanie mája v Bojnej 2019


 
 
Stavanie mája v Bojnej 2019

Stavanie mája v Bojnej 2019

Stavanie mája v Bojnej 2019

Stavanie mája v Bojnej 2019

Stavanie mája v Bojnej 2019

Stavanie mája v Bojnej 2019

Stavanie mája v Bojnej 2019

Stavanie mája v Bojnej 2019


 
 
Stavanie mája v Bojnej 2019

Stavanie mája v Bojnej 2019

Stavanie mája v Bojnej 2019

Stavanie mája v Bojnej 2019


 

Ďalšie fotogalérie

ÚvodÚvodná stránka