Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Miestne kultúrne stredisko

Obecná knižnica

Výpožičná doba:

 

Utorok 13:00 - 18:00
Štvrtok 13:00 - 18:00
   

 
Výpožičný poriadok:

1. Čitatel'om sa može stat' každý občan nad 14 rokov, ktorý vyplní písomnú prihlášku a podpisom potvrdí, že pozná výpožičný poriadok a bude ho dodržiavat'.
2. Mládež do 14 rokov si može z knižnice požičat' iba knihy pre ňu vhodné.
Prihlášky mladých čitatel'ov podpíšu rodičia na dokaz toho, že zodpovedajú za knihy,ktoré si ich diet'a vypožičalo.
3. Čitatel'ský preukaz je neprenosný a platí pre bežný kalendárny rok. Zápisné na rok 2013 je nasledovné: deti do 14 rokov: 0,70,- Eur.
dospelí: 1,40,- Eur
dochodci a deti predškolského veku: zdarma
4. Knižnica požičiava jednému detskému čitatel'ovi najviac 3 knihy, dospelým najviac 5 kníh. Za požičané knihy sa neplatí.
5. Výpožičná doba je jeden mesiac s možnost'ou predÍženia o d'alší mesiac.

Nevrátené knihy sa upomínajú písomne:
Poplatok za I. upomienku: 0,50,- Eur. II. upomienku: 1,- Euro. III. upomienku: 1,50,- Eur. Ak čitatel' nevráti knihy do troch mesiacov, knižnica účtuje:
poplatok z omeškania 0,50,- Eur.
Ak čitatel' nevráti knihy ani po troch upomienkach, je knižnica povinná vymáhat' ich vrátenie, resp. vymáhat' náhradu škody súdnou cestou na náklady čitatel'a. Strata preukazu sa hradí sumou: 0,50,- Eur
Strata, alebo poškodenie plastového obalu knihy: 0,50,- Eur
6. Ak knižnica nemá vo svojich fondoch požadované dielo sprostredkuje ho na požiadanie čitatel'a medziknižničnou výpožičnou službou z inej knižnice.

Čitatel' ie povinný:
7. Povinnost'ou každého čitatel'a je chránit' knižničné fondy a jej zariadenie pred poškodením. Za znehodnotenie knižničného fondu sa považuje aj vystrihovanie z kníh, novín a časopisov a písanie poznámok.
8. Čitatel' osobne zodpovedá za vypožičané knižničné jednotky. Stratené alebo zničené knihy je čitatel' povinný nahradit' rovnakým titulom, prípadne 3 až 5 násobkom ceny stratenej knihy, prípadne fotokópiou.
9. Čitatel' zodpovedá za zneužitie svojho čitatel'ského preukazu. Stratu preukazu je ~ovinný ihned' hlásit' knižnici.
10. Citatel' je povinný preukázat' sa občianskym preukazom a ohlásit' každú zmenu bydliska, školy, prípadne pracoviska.

Čitatel'om prestáva byt':
11. Kto sa sám odhlásí.
12. Kto sústavne a úmyselne poškodzuje knihy.
13. Kto sústavne porušuje výpožičný poriadok
Ďaku ieme, že v miestnosti knižnice zachovávate kl'ud.
v Bojnej 16. januára 2007

Jednou zo služieb, ktorú Obecná knižnica poskytuje verejnosti je aj bezplatný prístup na internet.

 
   
   
   
   

 


 
ÚvodÚvodná stránka